Nybyggnation i närområdet

Nybyggnation i närområdet

Uppdatering:

Länsstyrelsen har svarat dem som överklagade bygglovet förra våren. De som önskar komplettera sin överklagan (eller överklaga igen) skall skicka in denna komplettering senast den 4 juli 2022.

Kommentar från medlem: “de första tre sifforna i diarienumret behöver tas bort för att kunna komma in i diariumet”

Tidigare inlägg:

Bygglov har beviljats på tomten mellan förskolan och Askims Domarringsväg. I korthet innebär det att befintlig fastighet (med lägenheter) kommer att rivas och ersättas av en betydligt större och högre byggnad som påverkar närboende.

3 thoughts on “Nybyggnation i närområdet

 1. Vad jag minns, är denna mark, enligt stadsplanen, reserverad för butik och inte för lager. Jag anser, att trafiken till och från en lagerbyggnad, med lastbilar, inte är lämplig bredvid en befintlig förskola och ett radhusområde med övervägande barnfamiljer, med den ökade olycksrisk som detta innebär.

 2. Skolbarnen i den allra lägsta åldersgruppen, på väg från vårt område upp till Sisjöskolan, tvingas att korsa denna infart med tung trafik flera gånger om dagen.

 3. Här är vårt överklagande till sbk:
  Först vill jag påpeka det orimliga att vi som bor i området inte ansetts som sakägare. Vi ser den berörda fastigheten från vårt hus. Vårt garage ligger ca 50 meter från fastigheten snett över gatan. Våra numera vuxna barn gick på förskolan intill och senare på Sisjöskolan och vi gick eller körde förbi den berörda fastigheten flera gånger per dag under förskoleåren och under åren på Sisjöskolan. Samma sak gäller nog de flesta personer som bor i området. Vi är alltså i högsta grad berörda av vad som byggs i vår närhet. Det var först tidigare denna veckan som vi via vår samfällighet fick veta att fastigheten skall bebyggas med någon sorts lagerlokal med hyrförråd typ ”Shurgard”. Av den anledningen så kan vår överklagan eventuellt komma sent i processen. Likväl så anser vi oss att vara sakägare och om överklagan inte godtas pga för sent inskickad så vill vi invända mot bygglovsprocessen och att den görs om på ett sätt så att alla boende i Östra Sisjön som berörs av bygget, får tid och möjlighet att yttra sig innan bygglov ges.
  Vi ser att det finns två huvudanledningar till att det är olämpligt att ge bygglov till en industri/lagerlokal med hyrförråd – typ Shurgard – på den berörda tomten.
  1.) Ökad trafikintensitet i direkt närhet till förskola och skola (där barnen går på väg till skolan) är direkt olämpligt. Om jag är rätt informerad så var den berörda fastigheten från första början tänkt som en liten livsmedelsbutik (närbutik) för de som bor i området. Den typen av verksamhet leder knappast till någon större mängd ökad trafik eftersom det är de boende i området som ändå skulle åka förbi som är målgruppen. En lagerlokal däremot är knappast avsedd för närboende i första hand utan det är i huvudsak personer utanför området som orsakar ytterligare trafik. Att skapa nya trafikflöden tätt intill en förskola och intill skolvägen för många barn i Sisjöskolan är direkt olämpligt. Massor av barn på väg till Sisjöskolan passerar dagligen infarten till lagerlokalen när de går på GC-banan förbi Gåsmossens Bhpl och korsar vägen vid återvinningsstationen. Detta är den närmaste vägen för dem till skolan. Alla föräldrar försöker givetvis få sina barn att ta den säkra ”omvägen” genom tunneln under ADV men det är inte alltid barn gör som vi vuxna säger. En del barn kommer trots allt att springa över Askims Domarringsväg. Ökad biltrafik från folk som inte bor i området och känner till att det finns skola och förskola i direkt anslutning till hyrförråden, ökar riskerna för olyckor.
  2.) Otillräcklig riskanalys för industri/lagerverksamhet i närhet till bostäder och förskoleverksamhet. En hyrförrådsverksamhet kan vara mångfacetterad. De flesta som hyr förråd har ärliga avsikter men vi vet också att kriminella ibland använder den här typen av förråd för narkotika, vapen och stöldgods. Även farliga ämnen som t ex högexplosiva sprängämnen (handgranater) och vanliga gastuber skulle kunna förvaras i den här typen av lager om det vill sig illa. Vill kommunen verkligen utsätta boende och förskolebarn för den här typen av risker genom att tillåta industri/lagerverksamhet endast ett 30-tal meter bort? Det är ju direkt olämpligt att blanda industri/lagerlokaler med bostäder och förskoleverksamhet och speciellt när vi vet att det finns massor av tomma industrilokaler i Högsbo/Sisjöns industriområde som är mycket mer lämpliga för den här sorts verksamhet.
  Vi vill med denna överklagan att kommunen tar våra synpunkter i beaktande och att SBK omprövar det lämnade bygglovet och INTE ger bygglov för lokaler avsedda för hyrförråd med parkering samt markparkering på den berörda fastigheten.

Comments are closed.

Comments are closed.