Presentation av samfälligheten

Presentation av samfälligheten

Kort presentation av samfälligheten, Östra Sisjöns Samfällighetsförening, Kobbegården ga:16

Samfälligheten består av 356 fastigheter/delägare. Varje fastighetsägare har en andel (röst) i föreningen. Inom området finns fyra olika husvarianter med viss variation beträffande takutformning och med eller utan suterräng- eller källarvåning. Inom samfälligheten finns dessutom ett antal gemensamhetsbyggnader såsom garage och förrådslängor. Inflyttningen till området påbörjades 1978.

Samfälligheten bildades 1979-11-28. Beskrivningen av gemensamhetsanläggningen finns hos Fastighetsbildningsmyndigheten med Dnr 177/78. Varje fastighetsägare fick ett ex av anläggningsbeslutet i samband med bildandet av föreningen, exemplar för läsning finns hos styrelsen.

Vid bildandet antogs också föreningens stadgar. Kopia av stadgarna har tillställts varje fastighetsägare, en kopia bifogas detta infoblad och finns dessutom för läsning hos styrelsen. Föreningsstämman/Årsstämman hålls under februari månad.

Samfälligheten som boendeform

Informationen baseras på Tommy Österbergs bok Samfälligheter. Publica 1990. Syftet med denna information är att klargöra de ramar som styr föreningens verksamhet. Samfällighetsföreningen är en juridisk person, det innebär bl a att vi kan teckna avtal, köpa, sälja etc.

De grundläggande besluten fattas på föreningsstämman i februari. Det viktigaste beslutet är budgeten för föreningen, genom budgeten bestäms inom vilka ekonomiska ramar verksamheten skall bedrivas samt föreningsavgiftens storlek.

Styrelsens uppgift är att sköta föreningens angelägenheter, förvalta gemensamhets anläggningen och att verkställa föreningsstämmans beslut. Länsstyrelsen övervakar föreningen och kan t ex förordna syssloman att sköta föreningens angelägenheter om föreningen inte klarar av det själv.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats, föreningen och styrelsen får därmed inte bedriva verksamhet som ligger utanför samfällighetsföreningens intresseområde. Ändamålet finns redovisat i vårt anläggningsbeslut. Styrelsens förvaltning av samfälligheten skall beakta kollektiva såväl som enskilda intressen, dvs varje enskild medlems intressen skall beaktas i skälig omfattning samtidigt som de kollektiva intresset samtidigt inte får förringas.

Vilka förändringar kan göras i anläggningen?

Förändringarna får inte strida mot ändamålet. Utbyte av växter, kompletteringar av lekplatser bör normalt kunna ske, däremot kan asfaltering av grönytor till parkering troligen inte ske utan t ex planändring och emot enskilda medlemmars önskan.

Styrelsens uppgift är att löpande förvalta och verkställa stämmobeslut samt utöva en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna. Det innebär bl a att bevaka så att stämman inte fattar beslut som strider mot lagar och förordningar eller föreningens stadgar. I dessa fall kan styrelsen vägra att verkställa beslutet. Styrelsen ansvarar också för föreningens ekonomi.

Ordförandens främsta uppgift är att sammankalla styrelsen, se till att vederbörliga beslut kommer till stånd och att se till att besluten verkställs, både föreningsstämmobeslut och styrelsebeslut. Ordföranden ansvarar också för den ekonomiska uppföljningen.

Sekreteraren för protokoll, ombesörjer föreningens korrespondens och håller reda på föreningens papper.

Kassören har hand om föreningens ekonomiska verksamhet bl a uttaxera erforderliga medel av medlemmarna samt föra redovisning över inkomster och utgifter.

Föreningsstämman

Motioner skall inlämnas senast i december året före årsstämman.

De flesta beslut på föreningsstämman avgörs med enkelmajoritet, vissa beslut kräver dock kvalificerad majoritet tex stadgeändringar, överlåtelse av föreningens fastighet eller delar av denna och inteckningar.

Styrelsen är ansvarig för att protokoll upprättas vid föreningsstämman.

Talan mot stämmobeslut kan grundas antingen på endera av följande förhållande.

  • beslutet strider mot Lagen om samfälligheter (SFL).
  • beslutet strider mot annan lagstiftning.
  • beslutet strider mot stadgarna.
  • beslutet inte tillkommit i behörig ordning.

Om enskild medlem anser att ett beslut inte i skälig omfattning beaktar hans intressen kan han klandra beslutet med stöd av 19 § i SFL.

Vid förvaltning av samfälligheten uppkommer löpande kostnader. Budget skall framläggas på föreningsstämman för godkännande. Uttaxering av föreningsavgift sker genom upprättande av en taxeringslängd som innehåller uppgifter om varje medlems belopp (i vår förening utgör varje fastighet 1/356 del och behandlas lika). Medlem som inte anser att uttaxering överensstämmer med SFL, stadgarna eller beslut kan väcka talan hos fastighetsdomstol inom fyra veckor. Debiterat och till betalning förfallet belopp är direkt utmätningsbart och styrelsen kan direkt vända sig till Kronofogdemyndigheten för att söka utmätning.

Exempel på domstolsutslag

  • Det anses inte vara föreningens angelägenhet att ordna med uppställningsplatser för t ex husvagnar och båtar. (Göteborgs tingsrätt. Fastighetsdomstolen 19820208, DF31.)
  • Planteringsåtgärder och inköp av lekutrustning inom ramen för anläggningsbeslutet utgör en del av förvaltningen. (Stockholms tingsrätt, fastighetsdomstolen 19810310, DF46.)
  • Kollektivanslutning till Sveriges Villaägarförbund genom föreningens försorg strider mot att ta tillvara enskild medlems intresse i skälig omfattning. (Göterborgs tingsrätt, fastighetsdomstolen 19810610,DF168.)

Av ovanstående beskrivning framgår att inga krav kan ställas på styrelsen att arbeta med eller ges i uppdrag att i frågor som är främmande för ändamålet eller ens utgöra koordinator för några eller alla enskilda fastighetsägare i frågor som är främmande för förvaltningen.

Föreningens styrelse skall eller kan inte agera för fastighetsägarna om t ex alla varmvattensberedare vore behäftade med fel. Samfällighetsföreningen kan således inte betraktas som forum för andra intressen än de som har med förvaltningen att göra. Föreningsstämman kan dock vara mötesplats för att kanalisera andra intressen till andra intressegrupper.

Motioner

Motioner till föreningens årstämma i februari skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 året före stämman.

Årsstämma

Årstämma hålles varje år i februari månad, motioner till denna skall ha inkommit till styrelsen senast 31/12 året innan. Lägg motionen (-erna) i brevlådan vid Beda-lokalen eller skicka den till någon i styrelsen.

Kallelse till årstämman utkommer senast 14:dagar före årstämman.