Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
– Rudi Jelinek
Sekreterare
– Daniel Fredriksson
Kassör
– Maria Rosko
Mark, VA och hårdgjorda ytor
– Bo Lannblad
Byggnader
– Olle Rawlings
Uthyrning av gemensamhetslokaler
– Ulrica Lindroth
Avfallshantering & Miljöansvarig, Hanterar även boendekort för parkering
– Anna Skantze
El, säkerhet, TV och bredband
– Leif Nirvander
Park & Lek
– Anders Larsson

Årsmöte

Föreningen har årsmöte en gång om året, någon gång under mars månad.

Tidigare år:

Information om styrelsearbetet

Val av styrelsen och dess arbetsuppgifter styrs av föreningens stadgar. Enligt stadgarna skall styrelsen:

  • bestå av minst 5 ledamöter och högst 11 ledamöter och högst 5 suppleanter
  • förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
  • föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  • föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
  • årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

Ur samfällighets beskrivningen:

Styrelsens uppgift är att löpande förvalta och verkställa stämmobeslut samt utöva en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna. Det innebär bl a att bevaka så att stämman inte fattar beslut som strider mot lagar och förordningar eller föreningens stadgar. I dessa fall kan styrelsen vägra att verkställa beslutet. Styrelsen ansvarar också för föreningens ekonomi.

Ordförandens främsta uppgift är att sammankalla styrelsen, se till att vederbörliga beslut kommer till stånd och att se till att besluten verkställs, både föreningsstämmobeslut och styrelsebeslut. Ordföranden ansvarar också för den ekonomiska uppföljningen.

Sekreteraren för protokoll, ombesörjer föreningens korrespondens och håller reda på föreningens papper.

Kassören har hand om föreningens ekonomiska verksamhet bl a uttaxera erforderliga medel av medlemmarna samt föra redovisning över inkomster och utgifter.

Om du är intresserad av styrelsearbete och om du vill vara delaktig kontakta valberedningen eller någon i styrelsen.