Förtydligande om bilar inne i området

Förtydligande om bilar inne i området

Det är tyvärr många bilar som parkerar inne i området, varför det är bra med ett förtydligande om vad som gäller:
  • Endast på/avlastning, max 15 minuter, får ske inne i området
  • Inga bilar får hindra genomfartstrafik, brandbilar och ambulanstrafik måste alltid kunna passera.
  • Inga bilar får parkeras inom området, markerade parkeringsplatser skall användas.
  • Byggherren, dvs. beställaren av arbetet, skall se till att entreprenörer får vetskap om rådande regler.
  • Eventuella undantag hanteras av P-tjänst Väst. P-tjänst Väst kan ge tillfälligt tillstånd för tidsbegränsad parkering inom området, synnerliga skäl krävs. Styrelsens medlemmar kan ej ge tillstånd till parkering i området.

Om bilar parkerar inne i området, kontakta P-tjänst Väst som hjälper till med tillsyn och kontrollavgifter.

Comments are closed.