Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Fakturan för mars är på väg till oss medlemmar. Den skall vara betald 31 mars.

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Föreningen inför nu även ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bra även framöver.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 18Q2 – 31/3 2018 (betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

Fasta och förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.

Gårdsstädning under 2018

Gårdsstädning under 2018

Datum för gårdsstädning är bestämt:

  • Vårsstädning lördag 14 april
    Gårdsombuden träffas torsdag 22 mars
  • Höststädning lördag 10 november
    Gårdsombuden träffas torsdag 25 oktober
Angående påbörjat arbete i ADA

Angående påbörjat arbete i ADA

VA verket (Vatten & Avlopp) kommer att göra en ny inkoppling på befintligt nät och installera en ny brandpost utanför gård 4. Arbetet kommer att beröra gång och cykelvägen samt föreningens gräsmatta mot gård 5 och 6. De har även placerat bodar och maskiner på gräsmattan väster om gård 1. Enligt VA-verket så skall föreningens vattenförsörjning inte påverkas under arbetet. Dock kommer gång och cykelbanan att vara avstängd. Arbetet beräknas pågå en vecka.

Tyvärr har det blivit någon miss i kommunikationen varför varken föreningen eller berörda medlemmar blivit informerade innan arbetet påbörjades.

Snö och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Det råder varierande väderlek ute med både plus och minus grader. Detta i kombination med olika nederbörd skapar is och halka på våra gångar som kan vara mycket förrädisk. Is kan vara svår att se och det är lätt att halka.

Tänk på att varje fastighetsägare ansvarar för vinterväghållningen i anslutning till sin fastighet. Det är viktigt att varje fastighetsägare skottar och halkbekämpar så att vi undviker onödiga halkskador i vårt område. Flis för sandning finns att hämta i de utplacerade sandlådorna.

Snö och skottning

Vissa gemensamma stråk i området sköts genom föreningens försorg av entreprenör, se karta på hemsida.