Utlämning av boendekort 2018

Utlämning av boendekort 2018

Principer för boendekort hos Kobbegården ga: 16:

För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till personbil eller att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara ”I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Följande dagar går sker utlämning av boendekort i BEDA lokalen:

Vecka 47:

  • Måndag 20 november, 18.00-20.00
  • Onsdag 22 november, 18.00-20.00

Vecka 48:

  • Tisdag 28 november, 18.00-20.00
  • Torsdag 30 november, 18.00-20.00

Boendekort för 2018 kostar 200:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app
Viktigt! Egna elinkopplingar i garagen skall avlägsnas innan 17 september

Viktigt! Egna elinkopplingar i garagen skall avlägsnas innan 17 september

Elsanering av föreningens garage

I somras inträffade en allvarlig incident i en av våra garagelängor. Ett extra vägguttag hade kopplats in till en lamparmatur och förorsakade en kortslutning i armaturen. Detta medförde att hela längan blev strömlös och i värsta fall kunde detta ha orsakat en brand i garagelängan. Utöver den uppenbara brandrisken uppstod även problem för alla medlemmar som har garage i längan då de inte kunde öppna sina garage med hjälp av motorn utan fick nyttja nödöppningen varje gång.

Efter detta gjorde styrelsen en inventering av samtliga garagelängor och garageplatser. För varje plats noterades eventuella avvikelser från föreningens underhållna elinstallation. Vid inventeringen upptäcktes ett antal felaktiga och potentiellt farliga installationer (se bilder på två exempel) som kan orsaka brand eller personskador.

Vid varje garageplats skall endast finnas ett vägguttag avsett för  garageportsmotorn, en strömbrytare till garagebelysning, en lamparmatur samt eluttag monterat på utsidan (ett per sektion). Dessa installationer underhålls av föreningen. Inga ytterligare installationer skall förekomma i garagen såsom extra vägguttag, grenkontakter eller extra belysning.

Styrelsen har beslutat att avlägsna alla övriga installationer i garagen. Detta för att förhindra allvarliga olyckor samt kunna ansvara för underhåll och elsäkerhet i garagen.

Senast söndagen den 17 september 2017 skall all egeninstallerad el i garagelängorna vara nedmonterad, i de fall som man önskar behålla utrustningen. I påföljande vecka kommer en av föreningen anlitad elektriker att gå igenom varje garagelänga och nedmontera all el som avviker från standardinstallation enligt ovan. Eventuella kostnader för demontering belastar föreningen, dvs. inte den enskilde fastighetsägaren.

Syftet med genomgång och demontering är att garagen skall uppnå en  gemensam och säker standard. Styrelsen kommer framgent att regelbundet besiktiga garagen för att säkerställa att elsäkerhetsnivån bibehålls. Eventuella framtida överträdelser och egna installationer kommer omedelbart att demonteras och eventuella kostnader belastar fastighetsägaren till berörd garageplats.