Snö och skottning

Snö och skottning

Du ansvarar som fastighetsägare för vinterväghållningen i anslutning till din fastighet. Vissa gemensamma stråk i området sköts genom föreningens försorg av entreprenör.

Av flera skäl minimerar samfälligheten salt vid väghållningen (för att eliminera att flisen i sandlådorna blir obrukbar sker viss, låg, inblandning av salt). Fastighetsägarna uppmanas att inte heller använda salt.

Flis för sandning finns att hämta i de utplacerade sandlådorna.

Efter vintersäsongen sopas flisen/sanden upp på de gemensamma stråken genom föreningens försorg, övriga område hanteras av fastighetsägarna och sprids där sopmaskinen skall köra (Obs! Ej tillbaka till sandlådorna).

Karta över vinterväghållningen inom ÖSS:

Styrelsen uppmanar medlemmarna att ta ansvar för sin del av skottningen omkring sin egen fastighet. Här följer de regler som gäller.

Utdrag från ”Skottaloss”

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar inom 10 meter från din tomtgräns. Finns ingen gångbana/gångväg ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.skottas_sandas

Detta är ditt ansvar:

Gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler ? då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan t ex finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Detta är inte ditt ansvar:

Har du en busshållplats eller spårvagnshållplats direkt utanför din fastighet så kan du med varm hand lämna över den till oss. Vi sköter vinterväghållningen på alla hållplatslägen. Om vi på Trafikkontoret har plogat en gata och lagt snö där fotgängare ska ta sig fram, så tar vi över ansvaret tills vi återställt framkomligheten.

I Göteborg är det förbjudet att salta på gångytor.

Salt är inte bra för miljön. Men man kan få blanda ut sanden/flisen med salt motsvarande max 2 procent av sandens/flisens volym. Då fryser den inte ihop.