Parkering – detaljerade regler

Parkering – detaljerade regler

Detta dokument är en sammanställning av den policy för bilkörning och parkering som råder inom ÖSS tomtmark.

Grundregler för biltrafik i området

Grundregeln är att biltrafik i området skall undvikas.

Undantag från grundregeln är transporter till och från fastigheterna i området för exempelvis av och pålastning, leveranser, hantverkare etc. Krypkörning gäller inom området.

Grundregler för parkering

Varje hus har en garageplats, avsedd för personbilar. Boendeparkering ska ske i garagen.

På årsstämman 2009 beslutades det att införa boendekort och avgiftsparkering.

Av säkerhetsskäl får garagen endast utnyttjas för bilar och biltillbehör t.ex. däck. I övrigt får garagen inte användas som förråd, särskilt inte av brännbart material!

Grundregler för uppställning utanför garagen

Parkering.

Parkering får endast ske på markerad plats.
Parkeringsförbud på övriga ytor.
Under främst dagtid är parkeringen fri, men under annan tid krävs avgift eller parkeringstillstånd i form av boendekort.
P-bilett eller boendekort skall fästas väl synlig på insidan av fordonets frontruta, vänstra sidan.
Avställda fordon får ej använda markerade platser eller parkera inom området.

Annan uppställning.

Uppställning för i-och-urlastning, under maximalt 15 minuter, är tillåten på hårdgjorda ytor (asfalten) och på sådant sätt att det inte hindrar framkomligheten. Entreprenörer som tillfälligt, över dagen, behöver ha bil uppställd inom området, skall söka dispens enligt nedan.

Dispenser.

Ingen dispens ges för nattetid. Inga bilar får hindra genomfartstrafik, 15 minuters regeln gäller. Blåljustrafik måste alltid kunna passera.
Vid behov av dispens från rådande bestämmelser, skall P-Tjänst Väst kontaktas varvid en eventuell dispens kopplat till fordonets registreringsnummer läggs in i kontrollanternas hand-datorsystem. Detta som ett tidsbegränsat tillstånd. Styrelsens medlemmar kan ej ge tillstånd till parkering inom området. P-Tjänst Väst gör bedömning om dispens medges.

Byggherren, beställaren, är ansvariga att se till att entreprenörer får vetskap om reglerna inom området.

Handikappsfordon

Om inga parkeringsplatser finns att tillgå för handikappsfordonet, får fordonet parkeras utanför markerad plats så den inte tillfogar stopp eller annan problematik för t.ex. utryckningsfordon.

Gäller endast med giltigt handikappstillstånd.

Oklarheter.

Om oklarhet förligger om vad som gäller, skall P-Tjänst kontaktas, inte styrelsen.
Typiska frågor för P-Tjänst: Av – och pålastning av husvagn, båtar eller släpfordon. Dispenser. Frågor.
P-tjänst Väst kontaktas genom telefon 031-518810.

Avgiftsbelagd parkering.

Avgiftsbelagd parkeringstid

Följande tider skall avgift erläggas om inte boendekort eller handikappsintyg finns.

Vardagar 18:00 – 07:00
Lördagar 00:00 – 24:00
Sön- och helgdagar 00:00 – 24:00

Detta betyder för helger att avgift skall erläggas från fredag klockan 1800 till måndag klockan 0700. För denna tid finns rabattpris. Se ”Parkeringsavgift”.

Observera att icke röd vardag (måndag till fredag) som föregår helgdag, räknas som vanlig vardag och inte som lördag.

Parkeringsavgift

Är 3 kronor per timma (dvs 39:- / dygn på vardagar)

Maxtaxa vid helg (fredag 1800 – måndag 0700) kostar 117 kronor om det betalas vid ett tillfälle.

Fungerar inte p-automat sök upp närmaste annan automat och ring p-bolaget eller kontakta styrelsen omedelbart. Fungerar inte detta lägg en lapp i vindrutan och tala om varför avgift ej erlagts, med datum och tid samt adress till fordonsägare för att underlätta vid kontroll.

Kontrollavgift (”parkeringsböter”)

Riskerar man alltid om man står för länge utanför markerad ruta (oavsett om man har boendekort eller parkeringskvitto). Detta gäller också då man står på markerad plats unnder tid då avgift krävs och giltigt kvitto eller boendekort inte finns, (undantag fordon med handikappstillstånd).

Kontrollavgift är en uppgörelse mellan fordonsägare och p-bolag. Frågor eller klagomål görs direkt till aktuellt p-bolag, ej till styrelsen.

Parkeringsautomater

Parkeringsautomater, betecknade P1 – P7, finns på parkeringarna, samtliga tar emot pengar. Det går också att betala med kort, med undantag för automaten på P4. Står man vid P4 med kort får man ta en promenad till P2 eller P3.

Följande kort accepteras av automaterna: Visa, MasterCard, Shell, ST 1, OK, Q8, Statoil, Volvokort och Preem.

Boendekort, för att få parkera andrabilen utan avgift.

På årsstämman 2009 beslutades det att införa boendekort.:
”Principer för boendekort hos Kobbegården ga: 16 För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till personbil eller att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet)”.

Avgift för boendekort kalenderåret fastställs av årsstämman.

Uppdaterat: Nytt för 2013 är att det tillhandahålls s.k.”särbokort”.

Boendekortet är personligt och får endast användas till de fordon som ägs av boende på fastigheten. Lämnas felaktiga uppgifter kan boendekortet återkallas.

Övrigt

Containrar, arbetsbodar eller motsvarande.

Kontakta alltid styrelsen i förväg för anvisning av plats och tidsrymd. P-bolaget skall alltid informeras.

Av & pålastning

Se ovan under: ”Annan uppställning”.

Placering av parkeringskvitto, boendekort och handikappstillstånd

Skall alltid placeras i vindrutans nedre vänstra hörn, väl synligt med textsidan upp.

Hantverkare

Kontakta alltid p-bolaget om önskemål finns för uppställning nära arbetsplats (tfn: 031-51 88 10) Efter kontakt med p-bolaget, lägg lapp i rutan att detta är gjort med telefonnummer och adress till var hantverkaren befinner sig.

Flyttbilar

Kontakta alltid p-bolaget om önskemål finns för uppställning nära fastigheten.

Parkeringsbolag

Parkeringstjänst Väst AB är medlem i Svenska Parkerngsföreningen.
Övervakningen utförs och tillämpas i enlighet med lagar och förordningar och vad som är allmänt vedertaget i tillämpningen av dessa, samt i enlighet med Svenska Parkeringsföreningens etiska regler.
Bevakningspersonal skall genom klädsel och företagslegitimation lätt gå att känna igen samt på uppmaning kunna identifiera sig.
Parkeringsbolagets hemsidan finns under ”Externa länkar”.