Häckar – Växtlighet

Häckar – Växtlighet

Styrelsen uppmanar medlemmarna att följa de regler som gäller för häckar.

Utdrag från trafikkontorets sida

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. För att kunna förhindra och förebygga olyckorna, måste vi ställa några krav på dig.

Har du hörntomt gäller:vaxtlighet_hack01

Gatuhörn: Här ser du den s k sikttriangeln inritad. Du får fram den om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller ? oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Har du utfart mot gatan gäller:vaxtlighet_hack02

Häckar med hus

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Har du tomt intill en gata gäller:vaxtlighet_hack04vaxtlighet_hack03

Tänk på att din häck måste växa inom ditt eget tomtområde så att den inte stjäl utrymme från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför.

Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor måste har en fri höjd på 2,5 m, cykelvägar minst 3,2 m och bilkörbana minst 4,6 m.

Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

  • Klipp din häck varje år i februari-mars och under juli månad.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

12 paragrafer att titta lite extra på.
(Utdrag ur lagtexter och lokala föreskrifter gällande 2003-01-01)

Ur Jordabalken (1970:994) 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar.

1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.
Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren. Lag (1992:1209).

Ur Plan- och Bygglagen (1987:10) 3 kap. Krav på byggnader m.m.

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur-och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att:
2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,
3.risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer,

17 § Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte , hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m.m.

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden.

18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 §, första stycket eller 17 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.
Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår.
I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förordnas att beslutet skall gälla omedelbart.
Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra stycket skall kunna genomföra

Ur Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldig att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik. Utan hinder av vad som sägs i andra stycket ansvarar dock kommunen i enlighet med vad som anges i första stycket för områden som skall användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 2 § plan- och bygglagen. När särskilda skäl föreligger, får regeringen på framställning av kommunen medge undantag från kommunens skyldighet enligt första stycket.

3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i
2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela närmare föreskrifter i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

12 § Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Ur Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Göteborgs kommun
(H 1998:187, P 1998-12-10, 24 §)

6 § Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat sägs enligt följande skall fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.

På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.

På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter från hörnet och 10 meter åt vardera utmed fastighetens gräns räknat från tomtgränsens korsningspunkt.

7 § Tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av Trafiknämnden. Tillsyn över Trafiknämndens verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter utövas av miljönämnden.

8 § Trafiknämnden får besluta om föreläggande och förbud samt bestämma om vite som behövs i ett enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Trafiknämnden låta vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad.