Browsed by
Författare: ossinfo

Allmän info

Allmän info

Kallelse till diskussionsgrupp om nytt system för boendekort, måndagen den 6 maj i Christinlokalen, klockan 19:00
Årsmötet önskade förslag på nytt system för föreningens boendekort. Ett system med möjlighet till differentiering avseende parkeringsplats och storlek på fordon. Styrelsen bjuder därför in intresserade medlemmar till en diskussionsgrupp som under våren skall arbeta fram ett förslag på nytt system för boendekort. Diskussionsgruppen är öppen för alla medlemmar och ett första uppstartsmöte hålls måndagen den 6 maj klockan 19:00 i Christin lokalen. Under uppstartsmötet kommer deltagarna tillsammans bestämma hur arbetet skall bedrivas under våren.

Kompostpåsar
Har ni behov av nya bruna påsar för kompostavfall så skickar Ni mejl till styrelsen och får hjälp med nya påsar.

Blockering av vägar i området
Under de senaste veckorna har det vid flera tillfällen varit bilar som under längre tid blockerat föreningens genomfartsgator. Naturligtvis får man inte blockera framkomligheten i området och vi medlemmar ansvarar för våra fordon och våra entreprenörers fordon. I senaste nyhetsbrevet nämndes även att en ambulans blivit hindrad från att köra in, detta på grund av olovlig parkering. Det kan handla om sekunder vid eventuell brand eller olycka.
Man har tillåtelse att tillfälligt stanna till i upp till 15 minuter om man samtidigt har bilen under uppsikt och är beredd att flytta bilen vid behov. Står man parkerad längre tid så har parkeringsbolaget tillåtelse att bötfälla bilen.

Katter i området
I området finns det gott om utekatter. På förekommen anledning så vill styrelsen tipsa om denna artikel, vad som gäller för kattägare och grannar:
https://www.viivilla.se/djurliv/regler-och-lagar-for-utekatten/

Återkoppling från årsmötet

  • Styrelsen har undersökt möjligheterna med en översiktstavla vid ADA lokalen. Tavlorna är stora och det saknas lämplig vägg för eventuell tavla. Bedömningen är att nyttan inte uppväger kostnaden.
  • Under årsmötet framkom att man sett vildsvin och eftertraktade ekollon på ängen i ADA. Medlemmar från styrelsen har undersökt ängen och varken sett ekollon eller spår av vildsvin. Om någon ser vildsvin i området så kontakta kommunen för skyddsjakt.
  • Ansvarig för Mark och VA för dialog med boende vid gångfartsområdet runt gård 7. Under våren kommer det att sättas upp fartbegränsning längs med den aktuella färdvägen.
Vakanta platser inför årsmötet: Revisor, styrelseledamot och medlem i valberedningen

Vakanta platser inför årsmötet: Revisor, styrelseledamot och medlem i valberedningen

Föreningen behöver tillsätta tre nya poster vid kommande årsmöte. Önskar Ni deltaga i vår föreningsverksamhet, kontakta valberedningen snarast. De vakanta platserna är:

Revisor

Behov av en ny revisor kommer att uppstå vid årsstämman och därför önskar valberedningen få in nomineringar eller kandidater till detta förtroendeuppdrag. Två revisorer väljs av stämman varje år, varav en kvarstår från föregående år och därmed kommer en ny revisor behövas nomineras.

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll d.v.s årlig och löpande granskning av styrelsens arbete.

Styrelsemedlem

En plats i styrelsen kommer bli vakant då nuvarande ledamot kommer flytta från vårt område. Ledarmotens huvudsakliga uppgift kommer vara att ha hand om logistik och bokning kring våra gemensamma lokaler. Ada, Beda och Christin. Som ledamot kommer delta i styrelsen och delta i föreningens uppgift att förvalta gemensam egendom, med fokus på lokaler.
Den främsta uppgiften är att tillhanda hålla bokning av gemensamma lokaler (
( Ada / Beda & Christin ) samt delta i styrelsemöten;
• Hantering av nycklar i förbindelse med lokaluthyrning (Lämna ut och få tillbaka)
• Kontroll av lokaler efter uthyrning
• Deltaga på styrelsemöten

Medlem till valberedningen

En plats i valberedningen är vakant sedan föregående årsstämma och därför önskar valberedningen få in nomineringar och kandidater till detta förtroendeuppdrag. Tre deltagare till valberedningen från respektive Ada / Beda och Christin behöver väljas av stämman varje år, varav två kvarstår från föregående år och därmed kommer en plats (helst Ada) till valberedningen behöva nomineras.

Om du vill delta i vår föreningsverksamhet och/eller har erfarenhet av styrelsearbete, kontakta snarast valberedningen för en diskussion:

Christer Johansson, Sisjövägen 493
Mejl: cjo@else.se
Telefon : 0708-840647

Thomas Eriksson, Sisjövägen 265
Mejl: thomas@omniagym.se
Telefon : 0768-674673

För mer information: Efterlysning av ny revisor, styrleseledamot och valberedning 2019